به سامانه گردشگری واطلاع رسانی کیش خوش آمدید

    

پرندگان بـومی و مهــاجر که تعـداد آن ها با کــل تعداد گونه های پرندگان برخی از کشورهای اروپــایی برابـری می کند، در کیش وجود دارند