شماره مر کز پیام کوتاه (SMS Centre) چند است؟

۳۰۰۰۸۷۷۲
pardis ii H