پوشاك:زنانه و مردانه

بانك اطلاعات مشاغل > پوشاك:زنانه و مردانه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۶۸۹

۱
  
نام واحد: D&G
تلفن: ۰۹۳۵۲۲۲۲۴۲۴ - ۰۹۱۲۲۴۶۲۴۶۴
آدرس: بازار مروارید لاین ایران غرفه ۲۵
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۲
  
نام واحد: D13
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۶۹ - ۰۹۳۵۲۲۵۹۷۰۸
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه D۱۳
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۳
  
نام واحد: EA
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۳۷۲۵ - ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۰۶
آدرس: بازار مروارید لاین آریا غرفه ۶
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۴
  
نام واحد: H&M
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۵۱ - ۰۹۳۵۵۷۲۷۲۵۹
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۹۶
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۵
  
نام واحد: HOPEهپ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۷۵۳ - ۰۹۳۵۵۵۷۲۶۴۱
آدرس: بازار مروارید لاین تیسفون غرفه ۱۵۳
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۶
  
نام واحد: M&M
تلفن: ۰۹۱۲۳۶۲۸۲۳۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۷۶
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۸۵
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۷
  
نام واحد: MAN
تلفن: ۰۹۱۵۱۰۰۳۳۴۳ - ۰۹۱۵۱۰۰۳۳۴۳
آدرس: جاده جهان مرکز خرید پدیده شاندیز
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۸
www  
نام واحد: SAM T-SHIRT GALLERY
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۵۸ - ۰۹۳۵۵۵۲۷۹۹۶
آدرس: بازار مروارید لاین پاسارگاد غرفه ۵۸
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۹
  
نام واحد: ZIP
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۹۵ - ۰۹۳۶۴۲۵۶۱۶۶
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۷۴
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۰
  
نام واحد: آبادان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۲۳ - ۰۹۱۵۹۴۸۶۱۹۲
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۲۶
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۱
  
نام واحد: آتلت سنز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۹۴ - ۰۹۳۵۴۹۸۱۱۰۰
آدرس: بازار پردیس ۲ غرفه ۱۰۵
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۲
  
نام واحد: آجیلی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۹۰ - ۰۹۱۲۶۱۷۳۲۵۲
آدرس: بازار عربها غرفه ۳۱
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۳
  
نام واحد: آداک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۰۳ - ۰۹۱۷۳۶۴۳۷۹۷
آدرس: بازار مرجان غرفه BSP۱
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۴
  
نام واحد: آدینه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۰۹ - ۰۹۱۲۳۰۵۸۷۸۹
آدرس: بازار مرجان غرفه A۵
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۵
  
نام واحد: آراد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۲۴۳ - ۰۹۱۲۶۰۱۶۵۶۷
آدرس: بازار مرجان غرفه B۶
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۶
  
نام واحد: آرتسیتون
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۹۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۰۱۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۰۴
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۷
  
نام واحد: آرش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۵۱۰ - ۰۹۱۲۲۴۳۷۳۰۱
آدرس: بازار مریم غرفه ۱۰
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۸
  
نام واحد: آرمان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۱۰۷ - ۰۹۳۸۷۷۲۷۵۴۸
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۱۴
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۱۹
  
نام واحد: آرمین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۶۱ - ۰۹۳۸۴۰۹۴۲۸۰
آدرس: بازار مروارید لاین آپادانا غرفه ۱۶۱
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
۲۰
  
نام واحد: آرنگ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۹۵ - -
آدرس: بازار پردیس ۲ طبقه اول غرفه ۱۰۲
گروه: پوشاك:زنانه و مردانه
pardis ii H