اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه

بانك اطلاعات مشاغل > اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۲ از مجموع ۱۲

۱
  
نام واحد: اتو گالری تک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۳۸۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۴۸
آدرس: روبروی هتل ارم فاز خدماتی خانه گستر
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۲
  
نام واحد: اتوبهاران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۵۵۰/۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۶۷۱
آدرس: بلوار ایران خیابان کوشا
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۳
  
نام واحد: ایرتویا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۷۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۳۷
آدرس: بلوار ایران خیابان آتش نشانی
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۴
  
نام واحد: سیمرغ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۸۹۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۸۰۰
آدرس: روبروی هتل ارم فاز خدماتی خانه گستر
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۵
  
نام واحد: شرکت سی ساید کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۸۹۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۰۰
آدرس: مجتمع پادنا غرفه ۵۳
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۶
  
نام واحد: شرکت پیشتازان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۴۴۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۰۴۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۴۴۱
آدرس: بلوار ایران روبروی هتل گلدیس
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۷
  
نام واحد: مسعود
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۷۹۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۲۶
آدرس: روبروی هتل ارم فاز خدماتی خانه گستر
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۸
  
نام واحد: نمایشگاه اتو قصر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۷۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۷۹۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۷۱
آدرس: بازار هرمز غرفه s۱۸,۲۱
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۹
  
نام واحد: نمایشگاه اتومبیل ایران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۵۹۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۷۹۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۵۹۷
آدرس: بلوار ایران بعد از گلدیس قطعه E*۴۸
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۱۰
  
نام واحد: نمایشگاه اتومبیل جاودانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۲۸۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۰۵۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۲۸۶
آدرس: بلوار ایران روبروی تاپ سرویسE*۴۲
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۱۱
  
نام واحد: نمایشگاه تکتازان نوین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۸۴۷/۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۸۶۹
آدرس: خیابان کوشا جنب دانشگاه کیش
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
۱۲
  
نام واحد: نمایشگاه سعید
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۵۲۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۱۱۱
آدرس: روبروی هتل ارم فاز خدماتی خانه گستر
گروه: اتوميل: نمايشگاه وفروشگاه
pardis ii H