اتومبيل: صافكاري ونقاشي

بانك اطلاعات مشاغل > اتومبيل: صافكاري ونقاشي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۵ از مجموع ۵

۱
  
نام واحد: تعمیرگاه اتو احسان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۶۳۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۴۵
آدرس: درخت سبز صنعت ۲ قطعه ۵۱
گروه: اتومبيل: صافكاري ونقاشي
۲
  
نام واحد: تعمیرگاه مدرن کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۲۹۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۲۹۴
آدرس: بلوار ایران فاز ۲ صنعتی قطعه B۱۰
گروه: اتومبيل: صافكاري ونقاشي
۳
  
نام واحد: تعمیرگاه مرکزی اتومبیل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۴۵۱ - ۰۹۳۹۱۸۶۱۳۲۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۳۸۲
آدرس: بلوار ایران فاز ۲ صنعتی قطعه B۹
گروه: اتومبيل: صافكاري ونقاشي
۴
  
نام واحد: تعمیرگاه کیا
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۲
آدرس: درخت سبز صنعت ۲
گروه: اتومبيل: صافكاري ونقاشي
۵
  
نام واحد: صافکاری شاهوردی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۱۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۸۵۷
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۴۲
گروه: اتومبيل: صافكاري ونقاشي
pardis ii H