لوازم خانگي: فروش

بانك اطلاعات مشاغل > لوازم خانگي: فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۷۲

۱ ۲ ۳ ۴ > >>
۱
  
نام واحد: آذربایجان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۲۱ - ۰۹۳۴۶۸۲۸۵۰
آدرس: بازار عربها غرفه ۱
گروه: لوازم خانگي: فروش
۲
  
نام واحد: آذررگونه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۱۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۰۳
آدرس: فاز خدماتی F
گروه: لوازم خانگي: فروش
۳
  
نام واحد: آریانا تی سی ام
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۸۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۶۲۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۸۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه دوم غرفه ۲۸
گروه: لوازم خانگي: فروش
۴
  
نام واحد: آشام کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۲۰۳۷۴۸
آدرس: پردیس۱ دفتر اداری شماره ۲۱۲
گروه: لوازم خانگي: فروش
۵
  
نام واحد: آشپزخانه من
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۷۱۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۰۱۸
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفهD۲۶۱
گروه: لوازم خانگي: فروش
۶
  
نام واحد: امیر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۶۸۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۶۲۱
آدرس: بازار عربها غرفه ۶
گروه: لوازم خانگي: فروش
۷
  
نام واحد: اکبری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۴۱ - ۰۹۱۷۹۰۷۴۰۴۴
آدرس: بازار عربها غرفه ۴
گروه: لوازم خانگي: فروش
۸
  
نام واحد: بست
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۸۳۱ - ۰۹۱۲۱۴۶۵۸۴۹
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۳۹،۲۴۰
گروه: لوازم خانگي: فروش
۹
  
نام واحد: بوش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۵۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۲۵۹
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۹۹
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۰
  
نام واحد: بوش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۳۸ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۶۵۴
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۷۱
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۱
  
نام واحد: تابش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۴۰۹ - ۰۹۱۷۹۶۴۴۱۶۰
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۳
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۲
  
نام واحد: تابش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۱۳۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۶۲۲
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۲۳
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۳
  
نام واحد: حسینی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۱۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۵۸۱
آدرس: بازار زیتون غرفه ۱۳
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۴
  
نام واحد: حسینی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۸۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۸۲۲
آدرس: بازار عربها غرفه ۱۴
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۵
  
نام واحد: حسینی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۱۶ - ۰۹۱۷۱۸۲۷۳۷۸
آدرس: بازار زیتون غرفه ۱۶
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۶
  
نام واحد: حسینی 2
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۷۴۷ - ۰۹۱۷۱۸۲۷۱۶۷
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۴۸
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۷
  
نام واحد: خانه ایده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۵۶ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۵۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه دوم غرفه۲۱،۲۲
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۸
  
نام واحد: خانه شاد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۱۴۳ - ۰۹۳۹۸۲۳۸۱۱۳
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۰۳
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱۹
  
نام واحد: دریا بر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۸۸۱ - ۰۹۱۷۱۸۳۰۹۴۱
آدرس: بازار عربها غرفه ۵
گروه: لوازم خانگي: فروش
۲۰
  
نام واحد: دلونگی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۶۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۴۳۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۳۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۵۱
گروه: لوازم خانگي: فروش
۱ ۲ ۳ ۴ > >>
pardis ii H